zondag, mei 16, 2021

Veel van onze voorouders uit de takken De Jong en Van der Werf komen uit het gebied ten noorden van Gouda. Behalve Waddinxveen, Boskoop en Reeuwijk-Dorp lagen daar vroeger nog andere 'heerlijkheden'. 

Bloemendaal ligt in de Polder Bloemendaal aan de oostzijde van de Gouwe. Dit gebied werd vanaf 1100 ontgonnen. De eerste parochiekerk van Gouda (de voorloper van de St. Janskerk) heeft in Bloemendaal gestaan en fungeerde tot1278 als parochiekerk voor de hele streek. De kerk en het daarbij behorende kerkhof raakte echter in verval, na de opkomst van Gouda als stad.Bloemendaal_en_Gouda

Vermoedelijk zal de kerk in de vijftiende eeuw zijn afgebroken. De naam Blommendale werd voor het eerst in 1298 vermeld. De bebouwing van Bloemdaal concentreerde zich langs de Bloemendaalse weg (de Kleiweg), [1] waaraan vooral boerderijen waren gelegen. Gouda heeft in de loop der tijd steeds geprobeerd Bloemendaal onder de invloedssfeer van de stad te brengen, of liever nog te annexeren. In 1798 werd de heerlijkheid Bloemendaal echter een zelfstandige gemeente, maar in 1811 (samen met Broek, Thuil en 't Weegje) bij Gouda gevoegd. Na vijf jaar - in 1816 - vond er alweer een ontkoppeling plaats en vormden de vier voormalige heerlijkheden één zelfstandige gemeente. In 1870 werd deze gemeente samengevoegd met Noord- en Zuid-Waddinxveen tot de nieuwe gemeente Waddinxveen. Uiteindelijk lukte het Gouda toch nog om (een deel van) Bloemendaal in 1964 te annexeren. De in dit gebied gerealiseerde gelijknamige nieuwbouwwijk "Bloemendaal' betekende enerzijds voor Gouda een geweldig financieel probleem (het 'Gat van Bloemendaal'), maar anderzijds ook het begin van een sociaal-economische opleving. Een deel van de oorspronkelijke bebouwing aan de Bloemendaalseweg bleef gespaard. Zij vormen de 'Goudse Hofsteden', waar diverse culturele en maatschappelijke activiteiten zijn gehuisvest.

In 1798 werden de heerlijkheden Broek, Thuil en 't Weegje omgevormd tot zelfstandige gemeenten. Lang heeft deze zelfstandigheid niet geduurd, want in 1811 werden ze bij Gouda gevoegd. Vervolgens werden ze alweer in 1816 losgemaakt van Gouda en samen met Bloemendaal ondergebracht in één nieuwe gemeente Broek, Thuil en 't Weegje. Kortheidshalve werd deze gemeente Broek c.a. genoemd. In 1870 werd deze gemeente samengevoegd met met Noord- en Zuid-Waddinxveen tot de nieuwe gemeente Waddinxveen. In1964 werd een omvangrijke grenscorrectie toegepast. Onder meer een deel van het voormalige gebied van Bloemendaal en Broek werd bij Gouda gevoegd. In 2007 heeft het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland het voornemen om ook 't Weegje bij Gouda te voegen.

Broek ontleent net als Broekhuizen zijn naam aan het laaggelegen en moerassige veenland, dat broek genoemd wordt.